Regler för fiske

Allmänna regler

 • Endast fiske för husbehov är tillåtet.
 • Handredskap: mete, spinn och drag
 • Max 3 spön per båt vid trolling
 • Mjärde
 • Max 12 angeldon
 • 40 cm är minimimåttet för gös.
 • 70 cm är minimimåttet för ål. Det gäller överallt där ålfiske är tillåtet, dock gäller ett generellt förbud mot ålfiske i hela landet.
 • Fiskekortsinnehavaren förbinder sig att följa fiskevårdsområdets stadgar och beslut. Influtna medel går till fiskevården i sjön.
 • Under året kommer fisketillsynsmän att kontrollera att de som utövar fiske har giltigt fiskekort. Fiskevårdsområdet innefattar Alsterån från forsen vid Forsnäs, sjön Alstern samt Alsterån ned till Lantmännen vid E18.
 • Av säkerhetsskäl är allt fiske förbjudet kring kraftstationen på Alstrum samt vid bron i Gunnerud.

Tillägg för fiskerättsägare

 • Fiskerättsägare, d v s medlemmar i fiskeföreningen Alsterns fvof, har rätt att fiska med nät och långrev.